logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

136 Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са ученицима, колегама и родитељима Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактСлавица Шевкушић, ssevkusic@gmail.com, 011/264-4693, 063/362-920
Ауторидр Славица Шевкушић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања у Београду
Реализаторидр Славица Шевкушић, виши научни сарадник Института за педагошка истраживања у Београду; мр Ивана Ђерић, истраживач сарадник Института за педагошка истраживања у Београду
Општи циљевиУнапређивање комуникационе компетентности наставника и развијање сарадничких односа између свих актера у васпитно-образовном процесу. Освешћивање личних уверења наставника која могу ометати успешну комуникацију са ученицима, родитељима и колегама.
Специфични циљевиУпознавање наставника са принципима и правилима емпатијске и асертивне комуникације. Упознавање наставника са значајем који лична уверења имају за међуљудске односе. Упознавање са основним „грешкама“ у мишљењу (поставке РЕБТ-а) које представљају препреке за успешан васпитни рад са децом и младима: морајући захтеви, изједначавање понашања са личношћу, црно-бело мишљење и претеране генерализације. Усавршавање вештина емпатијске и асертивне вербалне и невербалне комуникације. Усавршавање вештина активног слушања.
Теме програмаПравила конструктивне (емпатијске и асертивне комуникације); Значај освешћивања личних уверења за успешну комуникацију; Вештине невербалне комуникације; Вештине активног слушања
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена28 000 динара (нето износ).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61