logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

144 Имплементација стандарда у наставни процес Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Трг Николе Пашића 11, Београд
Особа за контактСаша Анђелковић, office@isi.co.rs, 011/304-7792, 060/017-4964
Ауторипроф. др Момчило Павловић, председник Друштва историчара „Стојан Новаковић”; Бојана Стевановић, наставник историје ОШ „Коста Абрашевић”, Београд; Саша Анђелковић, наставник историје, ОШ „Змај Јова Јовановић”, Београд
Реализаторипроф. др Момчило Павловић, председник Друштва историчара „Стојан Новаковић”; Бојана Стевановић, наставник историје ОШ „Коста Абрашевић”, Београд; Саша Анђелковић, наставник историје, ОШ „Змај Јова Јовановић”, Београд
Општи циљевиРазвој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи, квалитета учења и исхода учења. Јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области примене и евалуације образовних стандарда за наставни предмет историја.
Специфични циљевиУнапређивање знања наставника/ца о карактеристикама и облицима тестовских задатака и компоновању тестова уз примену стандарда. Оспособљавање наставника за проверу остварености пожељних резултата учења и вредновање ефикасности учења. Оспособљавање наставника да кроз евалуацију добијених резултата постигнућа ученика предузимају кораке за побољшање рада и препознају мањкавости, пропусте и недостатке, као и адекватан избор метода и средстава за унапређење наставног процеса.
Теме програмаТешкоће на које наилазимо при реализацији образовних стандарда; Како развијати стандареде ( избор садржаја, метода,облика рада и наставних средстава); Како организовати час( писање дневне припреме); Како проверити оствареност стандарда ( прављење задатака); Евалуација на основу резултата, ревидирање дневних припрема; Ревизија дневне припреме
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61