logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

265 Дидактичко-методска поставка часа математике Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЕлектротехнички факултет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Београд
Особа за контактСиниша Јешић, dekanat@etf.rs, 011/277-5251, 063/527-903
Ауторипроф. др Синиша Јешић, ванредни професор на Катедри за примењену математику Електротехничког факултета у Београду
Реализаторипроф. др Синиша Јешић, ванредни професор на Катедри за примењену математику Електротехничког факултета у Београду; Драгица Мишић, професор математике у Основној школи „Браћа Барух” у Београду; др Наташа Бабачев, асистент на Катедри за примењену математику Електротехничког факултета у Београду; Горица Ивановић, проф. разредне наставе у ОШ „Свети Сава” у Београду; Александра Росић, саветник координатор за математику у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд
Општи циљевиОбука наставника за: одабир одговарајуће наставне методе, методског поступка и методског принципа; сагледавање корелације наставних метода и дидактичких принципа; одабир техника рада на часу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за: критичку анализу успешности часа у циљу прилагођавања одабране методе условима у одељењу; анализу узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика; постављање циљева и проверу постигнућа која се постижу одабраном методом рада.
Теме програмаАнтиподални дидактички принципи у настави мaтематике - анализа и синтеза, поступност и систематичност, историчност и савременост, очигледност и апстрактност; Облици рада на часу – фронтална, диференцирана, програмирана и полупрограмирана, проблемска, миметичка и емпиријска настава; Методски приступи - индукција и дедукција са модификацијама локалног и непотпуног типа; Семантички и семиотички аспекти наставе - функционалан писменост
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара за 30 учесника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61