logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

277 Савремене методе и нови приступи настави математике у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЕлектротехнички факултет у Београду, Булевар Краља Александра 73, Београд
Особа за контактСиниша Јешић, dekanat@etf.rs, 011/277-5251, 063/527-903
Ауторидр Синиша Јешић, ванредни професор на Катедри за примењену математику Електротехничког факултета у Београду
Реализаторидр Синиша Јешић, ванредни професор на Катедри за примењену математику Електротехничког факултета у Београду; Драгица Мишић, професор математике у Основној школи „Браћа Барух” у Београду; др Наташа Бабачев, асистент на Катедри за примењену математику Електротехничког факултета у Београду; Александра Росић, Саветник координатор за математику у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања; Горица Ивановић. професор разредне наставе у ОШ „Свети Сава” у Београду
Општи циљевиУпознавање са напредним методама и техникама рада при извођењу наставе, у циљу формирања концептуалних знања и функционалног описмењавања ученика, развијања критичког става код ученика и активнијег учествовање ученика у настави.
Специфични циљевиУпознавање наставника са нестандардним методама и техникама рада, као што су миметичка и мимичка форма наставе, семантичко заснивање математичких знања. Такође циљ је да наставници упознају начине провере знања којима се не мери само степен усвојених, него и степен делимично усвојених или неусвојених знања.
Теме програмаОсновни геометријски објекти - континуиран и градивни приступ; Геометрија и аритметика - јединство и специфичности - методе индуктивног и дедуктивног типа, са модификацијама; Миметичка и мимичка настава математике; Увођење различитих врста бројева - метод концептуалне поставке часа; Сличност – опсерваторно герундски приступ; Статистика у настави математике; Циљ и форма математичког задатка - одабирање задатака; Вишекритеријумско тестирање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена120 000 динара за 30 учесника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61