logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

280 Чудесни свет математике Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за математику и информатику, Универзитет у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови Сад
Особа за контактОлга Бодрожа-Пантић, nevena@dmi.uns.ac.rs, 021/485-2867
Ауторидр Невена Пушић, редовни професор, координатор програма; др Градимир Војводић, редовни професор (у пензији); др Ђура Паунић, редовни професор; др Љиљана Гајић, редовни професор; др Олга Бодрожа-Пантић, редовни професор, сви са ПМФ-а, Универзитета у Новом Саду, Департман за математику и информатику
Реализаторидр Невена Пушић, редовни професор, координатор програма; др Градимир Војводић, редовни професор (у пензији); др Ђура Паунић, редовни професор; др Љиљана Гајић, редовни професор; др Олга Бодрожа-Пантић, редовни професор, сви са ПМФ-а, Универзитета у Новом Саду, Департман за математику и информатику
Општи циљевиУпознавање професора са најновијим начинима уочавања, идентификације и развијања математичких способности ученика. Развијање правог разумевања математичких израза, концепата, процеса и доказа.
Специфични циљевиУпознавање са искуствима земаља у окружењу. (Studies in mathematics education, Moving into the twenty-first century, Vol. 8, UNESCO).
Теме програмаКако препознати математички модел у свакодневном животу (посебно, тестови примењивости знања стечених у школи који се спроводе у земљама Европске Уније, PISA и TIMSS тестови); Различити приступи решавању задатака: један задатак – више решења (припрема за пријемни испит); Мале тајне елементарне математике (занимљиви задаци, задаци са елегантним и интересантним решењима); Како мотивисати ученика за нове наставне јединице – примери; Увођење нових дидактичко-методичких процедура; Математика и њена примена у разним областима људске делатности; Различити приступи решавању задатака: један задатак – више решења (припрема за пријемни испит); Нова знања у математици (увођење елемената научног рада); Такмичарски и тимски приступ савладавању тема из математике, научно- популарна предавања; Интерактивна настава, примена Интернета у настави. Цртице из историје математике (анегдоте и занимљивости о математичарима; Тригонометрија, сферна тригонометрија, сферни троуглови и њихове особине, конструкције ограниченим средствима, оптика конусних пресека, аналитичка геометрија, рачун смеша и процентни рачун, решавање алгебарских једначина, системи једначина, полиноми, коришћење рачунара за потребе математике и како математика може да помогне рачунарима, шта рачунари не могу, алгоритми, комплексни бројеви, о основним елементарним функцијама, периодични, непериодични и скоро периодични феномени, изванредне криве, геометријске методе, о доказу у геометрији, од чега зависи поузданост математичког доказа (пар речи о математичкој логици), о граничним процесима у настави математике, теорија бројева, конгруенције, Ојлерова формула, статистичка обрада података, кинематички методи у геометрији, оптимизација, опретраживања и сортирања; Остале методе подесне за обрађивање овако задатих тема
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника20
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена156 000 динара са ПДВ-ом (нето 130 000 динара), рачунато према групи од 20 полазника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61