logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

308 Индивидуални програми подршке и индивидуални образовни планови за децу са развојним сметњама Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и Методија 29, Пирот
Особа за контактДанијела Видановић, vsspirot@gmail.com, 010/345-237, 064/649-4628
Ауторидр Мирјана Станковић-Ђорђевић, професор струковних студија ВШССОВ Пирот
Реализаторидр Јелисавета Тодоровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за психологију; Драгана Станковић, васпитач, професор разредне наставе, помоћник директора ОШ „Свети Сава“ у Пирот
Општи циљевиСензитизација за развојне потребе деце са тешкоћама у развоју, за остваривање партнерских односа са породицама; оспособљавање за комуникацију и континурану сарадњу са другим професионалцима, Тимом за подршку детету, Интерресорном комисијом.
Специфични циљевиУнапређивање знања учесника програма ради процене психомоторног и психосоцијалног статуса, потреба и тешкоћа деце са развојним сметњама; да буду у стању да у сарадњи са родитељима и стручним сарадницима дизајнирају квалитетан ИПП (ИОП) ради позитивних промена у исходима учења и стицања животних вештина деце са развојним сметњама, унапређивања властите образовно-васпитне праксе; оспособљавања за евалуацију властитог рада на имплементацији образовне инклузије и осмишљеног, конкретног ИПП (ИОП).
Теме програмаПриказ и анализа истраживања о деци са развојним сметњама; Инклузија деце са развојним сметњама; Индивидуални програми подршке и Индивидуални образовни планови за децу са развојним сметњама (Напомена: ИПП (ИОП) се ради према Правилнику о ближим упутствима за одређивање права на ИОП, његову примену и вредновање („Сл. гласник РСˮ, бр. 72/09); Процена психомоторног развоја; Како утврдити потребе и тешкоће детета; Израда једног Инидивидуалног програма подршке или ИОП
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 дин. нето
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61