logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

318 Општи семинар – поремећаји и тешкоће у учењу и понашању Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за реедукацију емоција и понашања и едукацију деце и одраслих "Тврђава", Борчанска 5, Београд, Земун
Особа за контактДанијела Радојевић, nelatvrdjava@gmail.com, 063/245-222, 064/229-5405
Ауторипроф. др Светомир Бојанин, неуропсихијатар за децу и омладину, редовни професор Фаспера (Дефектолошки факултет) у пензији; Наташа Веселиновић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд; Данијела Радојевић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд
РеализаториДанијела Радојевић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд; Наташа Веселиновић, специјална педагошкиња, психотерапеуткиња и едукаторка психодраме, Институт за психодраму, Београд; проф. др Светомир Бојанин, неуропсихијатар за децу и омладину, редовни професор Фаспера (Дефектолошки факултет) у пензији
Општи циљевиОспособљавање наставника, сарадника, васпитача и других запослених у просвети за препознавање дискогнитивних поремећаја: диспраксичних, дисгностичких и психомоторичких и усклађивање приступа васпитно образовног рада са стеченим знањима и вештинама.
Специфични циљевиОспособљавање наставника, стручних сарадника, васпитача и других запослених у просвети за разликовање деце са дискогнитивним поремећајима: диспраксичним, дисгностичким и поремећајима психомоторике од деце са поремећајима у понашању и другим специфичним поремећајима и примена адекватаног приступа у настави и васпитном приступу таквој деци. Подизање стручног нивоа и ефикасности запослених у школама и домовима и стицање знања и вештина за рад на превенцији и третирању когнитивних и бихејвиоралних проблема деце и омладине. Усклађивање наставних метода и садржаја и васпитно образовних поступака специфичним потребама сваког детета, а посебно оних са развојним дискогнитивним и бихејвиоралним тешкоћама.
Теме програмаШкола и ментално здравље; Основе сазнајног развоја; Социометрија и социодрамски метод у формирању радних група; Проблеми сазнајног развоја у школи и примена васпитно образовних поступака; Диспраксични синдром и његови облици; Васпитно образовни поступци у раду са децом која испољавају неке од облика диспраксичног синдрома; Неуропсихолошка анализа дисхармоничног развоја сазнајних функција и подела клиничких слика дисхармоничног развоја; Диспраксички синдром: општа развојна диспраксија, конструктивна развојна диспраксија и развојна дисграфија; Облици дисгностичког синдрома (општа развојна дисгнозија, дислексија, дискалкулија); Васпитно-образовни поступци у раду са децом која испољавају неке од облика дисгностичког синдрома; Поремећаји психомоторике код деце у школским условима и васпитно образовни поступци; Дисгнозије- општа развојна дисгнозија, дислексија, дискалкулија; Поремећаји психомоторике и основе поремећаја понашања у пубертетбом добу; Методе и технике рада са децом са поремећајима у понашању
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаТрошкови реализације у организацији наше установе износе 120 000 дин за групу од 30 учесника, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61