logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

319 Планирање и реализација додатне образовне подршке деци/ученицима са сметњама у развоју у вртићу/школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Особа за контактБојана Урошевић, drustvo@pedagog.rs, 011/268-7749, 064/094-1321
Ауторимр Данијела Вуковић, саветник за развој и праћење инклузивног образовања у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Јасмина Ђелић, руководилац Центра за вредновање и истраживања у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања; Даринка Радивојевић, психолог
Реализаторимр Данијела Вуковић, саветник за развој и праћење инклузивног образовања у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; Јасмина Ђелић, руководилац Центра за вредновање и истраживања у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања; Даринка Радивојевић, психолог; Биљана Радосављевић, педагог, директор ОШ „Мирослав Антић“
Општи циљевиУнапређивање компетенција запослених за рад са децом и ученицима са сметњама у развоју у редовним групама предшколских установа и одељењима основних и средњих школа.
Специфични циљевиПримена законске и подзаконске регулативе о образовању деце и ученика са сметњама у развоју. Развој компетенција за прихват деце и ученика са сметњама у развоју у редовне групе и одељења у вртићима и редовним школама. Планирање и програмирање рада у складу са инклузивним принципима и за остваривање исхода и стандарда образовања и васпитања. Обука за реализацију и вредновање индивидуалних образовних планова (ИОП-а). Обука за примену стратегија рада и структурирање активности у вртичкој групи/часа у одељењу у коме/којој се налази дете/ученик са ИОП-ом. Упознавање са могућностима и применом асистивних технологија у функцији додатне образовне подршке.
Теме програмаИнклузивни принципи и циљеви – полазне основе у планирању додатне образовне подршке - ИОП као законска обавеза; Инструменти за пружање додатне образовне подршке детету/ученику; Право на ИОП – садржај и израда, утврђивање приоритета у пружању додатне образовне подршке; Вредновање ИОПа у функцији развоја детета, улога асистивне технологије као део додатне образовне подршке и стратегија управљања одељењем; Примена ИОП-а у установи и реализација инклузивне политике на локалном нивоу; Самовредновање и вредновање ИОП-а у функцији развоја установе - примена ИОП-а у реалним школским условима; Имплементација ИОП-а на часу тј. групи - припрема и начин прилагођавања часа, тј. активности у групи; Идентификовање и превазилажење препрека у пружању додатне подршке у образовању деце и ученика са сметњама у развоју; Идентификовање ресурса и извора додатне подршке у образовању деце и ученика са сметњама у развоју у установи и на локалном нивоу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена5000 динара нето по учеснику. У цену је урачунато следеће: хонорар два водитеља, путни трошкови и локални превоз, трошкови преноћишта, материјал за рад, штампани текстови и прилози са темама које се обрађују на семинару, ЦД са материјалима са семинара).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61