logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

347 Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаГимназија Свети Сава, Ресавска 58, Београд
Особа за контактНаташа Стојановић, gimnazija@sbb.rs, 011/361-8510, 069/880-0515
АуториСмиља Крнета, дипломирани правник у пензији; Биљана Лајовић, дипломирани психолог, специјалиста школске психологије, координатор Јединице за превенцију насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја
РеализаториСмиља Крнета, дипломирани правник у пензији; Славица Ђорђевић, дипломирани правник, секретар Музичке школе „Даворин Јенко” у Београду; Наташа Стојановић, дипломирани педагог, стручни сарадник Гимназије „Свети Сава”; Биљана Лајовић, дипломирани психолог, специјалиста школске психологије, координатор Јединице за превенцију насиља Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиУнапређивање образовања и васпитања добрим познавањем права, обавеза и одговорности запослених, ученика и њихових родитеља и правилном применом школског законодавства, ради остваривања утврђених принципа, циљева и исхода образовања.
Специфични циљевиПовећање правне сигурности и једнакости ученика и запослених у школи правилном применом школског законодавства. Смањивање броја и врста пропуста и грешака у пракси што помаже ефикасније постизање прописаних исхода. Квалитетно увођење у посао приправника и припремање за професију. Унапређивање процеса вредновања постигнућа ученика. Оспособљавање запослених за правилно и конструктивно реаговање у ситуацијама дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ради осигурања безбедних услова за остваривање утврђених циљева образовања и васпитања.
Теме програмаМодул 1. Органи школе у служби остваривања принципа и циљева oбразовања: Органи управљања и руковођења; Саветодавни и стручни органи; Место и улога ученичког парламента; Модул 2. Школа – безбедно место: Заштита и безбедност ученика; Заштита од дискриминције, насиља, злостављања и занемаривања и политичког деловања у школи;Модул 3. Право свих на образовање: Упис у основну и средњу школу деце, ученика и одраслих – услов за стицање образовања; Права и обавезе учесника образовања; Оцењивање и напредовање ученика; Модул 4. Ученик – одговоран учесник образовања и васпитања: Ученик у систему одлучивања; Обавезе и одго-ворности ученика; Заштита права ученика; Модул 5. Приправништво – улаз у професију: Однос приправник – ментор – изабрани наставник; Лиценца; Оцењивање ученика, евиденција и јавне исправе; Модул 6. Наставници и стручни сарадници – часна професија: Пријем у радни однос – посебни захтеви и поступак; Права, обавезе и одговорности – услови за развој професије
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаКада школа организује програм обуке за своје запослене у свом простору за два изабрана модула, за просечну групу од 25-30 запослених цена је нето 45 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61