logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

369 Интегрисана амбијентална настава Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаГеографски факултет, Студентски трг 3/III, Београд
Особа за контактСлађана Анђелковић, zarko@gef.bg.ac.rs, 011/339-1412, 063/888-4746
Ауторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду
Реализаторипроф. др Слађана Анђелковић, ванредни професор Географског факултета у Београду; проф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, Департман за педагогију; Сања Максимовић, наставник разредне наставе, „Нова школа плус“; доц. др Славољуб Јовановић, доцент, Грографски факултет у Београду; Маја Врачар, дипломирани педагог, Зуботехничка школа, Београд
Општи циљевиЦиљ програма је стицање компетенција наставника за планирање, реализацију и евалуацију наставе у различитим ваншколским амбијентима као специфичним срединама за поучавање и учење и подстицање интегрисаног и холистичког приступа у настави.
Специфични циљевиСхватање улоге и значаја различитих амбијената у подстицању активности карактеристичних за активне, партиципативне, искуствене облике учења. Разумевање значења учења откривањем, истраживањем и стварањем у непосредној животној стварности, у којој се ученици сусрећу с природним и културним окружењем кроз директан контакт са предметима сазнања. Подстицање тимског рада наставника у свим фазама амбијенталне наставе кроз примену интердисциплинарног тематског планирања и примену различитих стратегија наставе. Развијање компетенција наставника за сарадњу са партнерима из локалне средине и родитељима као партнерима у реализацији интердисциплинарних, наставних, истраживачких, активности и пројеката у окружењу.
Теме програмаАнализа праксе наставника; Зашто амбијентална настава; Ваншколски амбијенти у функцији учења и поучавања - интегрисани приступ; Креирање истраживачких задатака и стварање сценариа за извођење интегрисане амбијенталне наставе; Обједињавање амбијенталне наставе са наставом у учионици - упутства и препоруке о начину имплементације нових сазнања у наставну праксу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 учесника x 1 500 дин. = 45 000 дин. По учеснику 1 500 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61