logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

424 Повећање компетенција наставника за квалитетније и педагошки ефикасније остваривање наставе и учења Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „Жарко Зрењанин“, Ђурђа Смедеревца 78, Зрењанин
Особа за контактМирјана Ђуришић, oszarko@oszzrenjanin.edu.rs, 023/565-712, 069/233-2399
АуториМилован Ђуришић, дипл. педагог, просветни саветник у пензији
РеализаториМилован Ђуришић, дипл. педагог, просветни саветник у пензији; Биљана Танкосић, наставник физике, ОШ „Др Јован Цвијић“, Зрењанин; Мирјана Ђуришић, проф. педагогије, директор, ОШ „Жарко Зрењанин“, Зрењанин; Едита Сатлер, наставник разредне наставе, ОШ „Серво Михаљ“, Зрењанин
Општи циљевиРазвијање компетенција наставника да планира, организује и управља процесима наставе и учења, користи технику и технологију, ствара услове/амбијент и мотивисаност ученика за учење у складу са циљевима, развојним потребама и могућностима ученика.
Специфични циљевиРеализација наставе/учења уз уважавање педагошко-психолошких принципа. Дизајнирање амбијента за безбедан, пријатан и ефикасан рад према потребама ученика и стилу учења. Коришћење репертоара и креирања нових поступака стварања сазнајно-мотивационе спремности ученика за успешно учење. Организовање наставе за активно освајање и усвајање знања,метода учења, развој способности, вештина и навика, и да ученици могу да развију своје потенцијале и остваре висока постигнућа. Креативна употреба нове наставне технке и технологије за реализацију наставног програма и учења у настави. Прихватање обавеза и начина објективног праћење и оцењивање учења и постигнућа ученика. Објективно самопроцењивање свога рада и стално предузимање мера за његово унапређивање.
Теме програмаКарактеристике, критеријуми и индикатори ефикасне наставе и учења; Савремени/иновативни системи - модели наставе и учења; Савремене улоге и компетенције наставника; Дидактичка организација простора и обликовања мотивационог амбијента за наставу и учење; наставна техника и технологија; Индивидуализација и диференцијација наставе и учења; Наставне методе и облици учења у настави; Мотивисање и сазнајно ангажовање ученика у настави и учењу; Час као облик наставног рада и учења ученика + /радионица/; Планирање, припремање и дизајнирање процеса наставе и учења кроз практичан рад/вежбу (радионица писања припреме/сценарија за час); Вредновање рада, оцењивање постигнућа и напредовање ученика; Самоевалуација рада наставника у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61