logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

449 Студија случаја у иновативном наставном процесу Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за едукацију "Дидакта", Др Ивана Рибара 21/27, Београд
Особа за контактЗорица Вукосављевић, zoricavukosavljevic@open.telekom.rs, 011/318-8315, 064/144-8776
Ауторидоц. др Драгана Новаковић, доцент Факултета за културу и медије, Београд; Емина Никочевић, наставник здравствене неге, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Невена Живковић, наставник здравствене неге, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
Реализаторидоц. др Драгана Новаковић, доцент Факултета за културу и медије, Београд; Емина Никочевић, наставник здравствене неге, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун; Невена Живковић, наставник здравствене неге, Медицинска школа „Надежда Петровић“, Земун
Општи циљевиУпознавање наставника са методом студије случаја и њеном применом у настави. Указивање на предности проблемског приступа, развој аналитичких способности и критичког мишљења у контексту примене методе студије случаја.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за разумевање основних принципа и општих правила примене методе студије случаја. Упознавање наставника са општим исходима и стандардима образовања и васпитања. Препознавање врста студија случаја. Упућивање наставника на адекватну припрему за студију случаја. Испитивање претпоставки о митовима о радионичарском типу наставе. Указивање наставницима на најзначајније елементе припреме ученика. Упознавање наставника са нивоима (фазама) примене студије случаја и њихове међусобне узрочно-последичне повезаности. Упознавање наставника са елементима дискусије на часу и упућивање наствника у улогу модератора. Представљање закључивања и евалуације као завршне фазе у примени методе студије случаја.
Теме програмаОпшти исходи и стандарди васпитања и образовања; Дефинисање студије случаја; Припрема наставника; Припрема ученика; Шест нивоа (фаза) у процесу примене студије случаја; Дискусија на часу; Закључивање случаја и евалуација; Примена у пракси и израда студије случаја; Израда завршних задатака; Остварени ефекти едукације
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу до 30 учесника бруто цена износи 180 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61