logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

559 Развијање различитих програма за децу раног узраста кроз партнерство предшколске установе, локалне самоуправе и породице Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаЦИП - Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева бр. 30, Београд
Особа за контактМилена Михајловић, cipcentar@cipcentar.org, 011/322-3909, 063/107-8377
АуториJan Peeters, др пeдaгoгиje, дирeктoр Цeнтрa зa инoвaциje у рaнoм узрaстуи рeсoрнoг цeнтрa зa вaспитaњe и oбрaзoвaњe у рaнoм узрaсту, VBJK, Ghent, Бeлгиja; Caroline Boudry, мaстeр - Увaжaвaњe рaзличитoстиу вaспитaњу и oбрaзoвaњу нa рaнoм узрaсту; кooрдинaтoркa Прojeктa нa Гeнт Унивeрзитeту / Одсeк зa студиje у oблaсти сoциjaлнe зaштитe, Цeнтaр зa инoвaциje у рaнoм узрaсту и рeсoрни цeнтaр зa вaспитaњe и oбрaзoвaњe у рaнoм узрaсту, VBJK, Ghent, Бeлгиja; Veerle Vervaet, дoцeнт нa Унивeрзитeту зa мeнтoрe у oблaсти вaспитaњa и oбрaзoвaњa у рaнoм узрaсту; трeнeр VBJK, Ghent, Бeлгиja; Зoрицa Tрикић, психолог, мaгистар менaџмeнта у oбрaзoвaњу, eкспeрткињa нa ИMПРEС прojeкту и кooрдинaтoркa прojeктa Вртићи бeз грaницa, ЦИП, Цeнтaр зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, Београд; Jeлeнa Maркoвић, психoлoг, Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa; Дрaгaнa Кoругa, психoлoг - мaстeр, ЦИП, Цeнтaр зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, Београд; Oлгa Лaкићeвић, психoлoг - мaстeр, ЦИП, Цeнтaр зa интeрaктивну пeдaгoгиjу, Београд; Mилoш Зoрицa, вaспитaч, ПУ „Чукaрицa”, Београд; Лидиja Mишкeљин, експерткиња на пројекту ИМПРЕС, Београд
РеализаториОлга Лакићевић, програмска координаторка, ЦИП, Центар за интерактивну педагогију, Београд; Драгана Коруга, програмска координаторка, ЦИП, Центар за интерактивну педагогију, Београд; Лидија Мишкељин, доцент, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Милош Зорица, васпитач, ПУ Чукарица, Београд; Јованка Богданов, самостални саветник, МПНТР; Љиљана Маролт, саветник, МПНТР; Тамара Томашевић, психолог, Омладински одбор за образовање, Београд; Весна Станаћев, директор, ПУ „Добра вила“, Нови Сад; Александра Манић, педагог, ПУ „Дечији дани“, Београд; Аница Павловић, специјалиста за драмско васпитање, ПУ „Лане“, Алексинац; Валентина Петровић, психолог, ПУ „Лане“, Алексинац; Даница Сикимић, педагог, Установа за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“, Смедерево; Марина Станојевић, психолог, Установа за предшколско васпитање и образовање „Наша радост“, Смедерево; Самра Изберовић, педагог, ПУ „Маслачак“, Сјеница; Станиша Чабаркапа, педагог, ПУ „Бамби“, Лозница; Светлана Радосављевић, педагог, ПУ „Наше дете“, Врање; Весна Радошевић, професор предшколске педагогије, ПУ „Љуба Станковић“, Беочин
Општи циљевиОснаживање професионалаца за креирање и остваривање различитих квалитетних предшколских програма за децу узраста 3-5,5 година. Повећање доступности програма за сву децу и породице. Заступање значаја раног узраста и учења за општи развој детета.
Специфични циљевиСтицање професионалних вештина и знања потребних за креирање квалитетних програма предшколског васпитања и образовања. Оснаживање професионалаца за континуирано преиспитивање и критичко разматрање сопствене праксе и ко-конструисање иновативне васпитно образовне праксе. Развијање осетљивости код професионалаца, представника локалне заједнице и родитеља за креирање различитих програма прилагођених потребама деце и породица. Унапређивање знања и вештина професионалаца за планирање и документовање васпитно образовног процеса у различитим програмима. Сарадња свих значајних актера у локалној заједници на унапређивању предшколског васпитања и образовања (деце, родитеља, различитих професионалаца и креатора образовних политика).
Теме програмаЗaступaњe вaжнoсти рaнoг рaзвoja и учења;Правни оквир за васпитање и образовање на раном узрасту; Функције предшколског васпитања и образовања; Илустрација теорије у пракси - различити програми предшколског васпитања и образовања усмерени на повећање обухвата и проширење понуде за децу узраста 3-5,5 година; Отвореност за промену и управљање комплексном променом;Компетентни систем и компетентни стручњаци; Предшколско васпитање образовање у локалој заједници - статус и изазови; Мапирање потреба деце и продица и важност дефинисања уписних политика без сегрегације и дискриминације; Изградња савезништва међу актерима укљученим у предшколско васпитање; Културолошки обрасци као полазишта у креирању програма-инклузивни приступ; Улога рефлексивног практичара у компетентном систему; Документовање развоја програма и индивидуалног напредовања деце; Коришћење педагошке документације за планирање, остваривање и праћење резултата програма; Планирање активности за повећање обухвата предшколским програмима деце ван система на нивоу локалне заједнице
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена120 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61