logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

754 Иновативни приступи планирању, реализацији и евалуацији активности у процесу ликовног васпитања и образовања Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
Институција„Пријатељи деце општине Нови Београд”, Јурија Гагарина 183, Београд
Особа за контактСузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 011/216-5946, 064/200-7104
Ауторидр Сања Филиповић, доцент Факултета ликовних уметности у Београду, методика ликовног васпитања и образовања; др Александра Јоксимовић, ванредни професор Факултета ликовних уметности у Београду, педагогија
Реализаторидр Сања Филиповић, доцент Факултета ликовних уметности у Београду, методика ликовног васпитања и образовања; др Александра Јоксимовић, ванредни професор Факултета ликовних уметности у Београду, педагогија
Општи циљевиРазвијање компетенција запослених у образовању које се односе на планирање, реализацију и евалуацију активности у процесу ликовног васпитања и образовања деце и младих.
Специфични циљевиКомпарација традиционалних и савремених приступа методици ликовног васпитања и образовања и упознавање са њиховим импликацијама на актуелну васпитно-образовну праксу. Унапређивање компетенција запослених у образовању за: планирање и реализацију активности којима се развијају дечја знања, вештине, ставови и способности, уз уважавање стандарда постигнућа, програма и дидактичких начела у ликовном васпитању и образовању; примену савремених васпитно-образовних метода и облика рада, а у складу са специфичностима процеса ликовног васпитања и образовања; евалуацију ликовног васпитања и образовања кроз анализу и процену процеса ликовног изражавања детета, праћење и вредновање дечјих потигнућа, као и ефикасности сопственог педагошког рада.
Теме програмаУпознавање са теоријским и практичним сазнањима савремене педагогије и методике ликовног васпитања и образовања, иновативним приступима у подстицању и развијању дечјег ликовног стваралаштва; Компарација традиционалних и савремених приступа планирању, реализацији и евалуацији активности са децом предшколског узраста, као и ученицима основне и средње школе; Основе програма ликовног васпитања у предшколским установама – ограничења и могућности остваривања програма у савременом предшколству; Програм наставе ликовне културе у основној и средњој школи – ограничења и могућности остваривања програма у савременој школи; Могућности остваривања основних циљева ликовног васпитања и образовања предшколске деце и ученика у основној и средњој школи; Иновативни приступи у контексту новог доба - принципи, методе, типови ликовних активности у вртићу и часова у школи, облици рада, естетска анализа, процењивање и вредновање дечјих ликових радова, ликовне изложбе, корелација, технологија ликовних материјала; Компетенције и општи поступци који подстичу развој дечјег стваралаштва
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61