logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

877 Образовањем до одрживог развоја Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаУдружење „Школа за опстанак”, Цвијићева 28, Београд
Особа за контактВоислав Васић, vokivasic@gmail.com, 011/323-3657, 065/207-2977
Ауторидр Вера Матановић, експерт за дидактику; мр Гордана Брун, експерт за одрживи развој; др Воислав Васић, експерт за биодиверзитет; мр Верица Гбурчик, експерт за атмосферу и климу
РеализаториГордана Брун, магистар, стручњак за едукацију у области животне средине и одрживог развоја, Београд; Воислав Васић, доктор биолошких наука, Београд; Верица Гбурчик, магистар метеоролошких наука, Београд; Олга Васић, магистар биолошких наука, ботаничар, Београд; Драгана Милићевић, дипл. физичар, проф.физике, помоћник градоначелника, Крушевац; Загорка Стевић Гојков, мастер политиколог, Београд; Јелена Николић Антонијевић, дипл. биолог, Београд
Општи циљевиЈaчање компетенција за преношење практичних знања,вештина и вредносних ставова из области екологије, заштите животне средине и одрживог развоја неопходних за живот у условима еколошке кризе; формирање еколошки пожељног понашања младих као трајне вредности.
Специфични циљевиОспособљавање полазника за: еколошко осмишљавање наставних и ваннаставних активности и примену иновативних метода рада и међупредметно повезивање садржаја (екологијa, заштита животне средине и одрживи развој); тумачење и примену еколошке етике и концепта одрживог развоја и одрживости у животу и раду школе и њеном окружењу; тумачење и преношење знања о локалним и регионалним природним ресурсима (ваздух, вода, храна, енергија, биодиверзитет, геол.наслеђе и др); тумачење и преношење знања о одрживом управљању и коришћењу технологија, производње, потрошње, становања и саобраћаја, водоснабдевања; презентовање еколошких садржаја према узрасту ученика, рад са децом у природи, сарадња са родитељима и локалном заједницом у складу са учењем за живот и концептом одрживе еко-школе као начина живљења.
Теме програмаОдрживи развој; Еколошка етика; Еколошко осмишљавање васпитно-образовног рада; Штедња енергије и енергетска ефикасност; Град као еко систем; Одрживо управљање отпадом и рециклажа; Одржива потрошња; Промена и променљивост климе; Озонски омотач и Сунчево зрачење; Биодиверзитет као основа одрживог развоја; Натура и култура – примери културног аспекта биолошке разноврсности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20–30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61