logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

891 Климатске промене и рационално коришћење земљишта и вода у пољопривредној производњи Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПољопривредни факултет, Немањина 6, Београд - Земун
Особа за контактРаде Радојевић, rrade@agrif.bg.ac.rs, 771483026,95, 064/111-0534
Ауторипроф. др Раде Радојевић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Институт за пољопривредну технику; проф. др Мирко Урошевић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Институт за пољопривредну технику; проф. др Невенка Ђуровић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Институт за земљиште и мелиорације
Реализаторипроф. др Раде Радојевић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Институт за пољопривредну технику;проф. др Мирко Урошевић, редовни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Институт за пољопривредну технику; проф. др Невенка Ђуровић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Институт за земљиште и мелиорације; проф. др Драган Рудић, редовни професор у пензији, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, Институт за земљиште и мелиорације
Општи циљевиЈачање наставничких компетенција, стицање нових знања, способности и вештина и унапређивање интердисциплинарног приступа образовању за рационално коришћење природних ресурса и одрживи развој.
Специфични циљевиУпознавање са савременим практичним и теоријским знањима везаним за утицаје климатских промена у пољопривреди и примене нових технологија за ублажавање њихових утицаја. Унапређење стручних и педагошких компетенција наставника у области биљне производње путем разумевања принципа конвенционалних и неконвенционалних поступака у примарној пољопривредној производњи и савремених метода за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта као мера за ублажавања ефеката климатских промена. Развијање свести о нужности интегралног приступа проблемима климатских промена у пољопривреди.
Теме програмаКлиматске промене - основни појмови; Прогноза за будуће климатске промене; Климатске промене и пољопривреда: утицаји, адаптације и рањивост; Климатске промене и деградација земљишта; Одводњавање пољопривредног земљишта и заштита од поплава; Наводњавање као мера ублажавање утицаја климатских промена на биљну производњу; Утицај климатских промена на конвенционалне и неконвенционалне системе обраде у примарној пољопривредној производњи; Савремене методе за утврђивање потребе за наводњавањем; Уређаји за наводњавање; Средства пољопривредне механизације за различите начине обраде земљишта
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена5 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61